Championat de club – HISTORIQUE D.

Messieurs Dames Segniores Masc. Segniores. Fem Jeunes Masc. Jeunes Fem.
1992 D.de Gavarelli C. Albrecht
1993  G. Brückmann
1994  T. Behr  G. Felbecker  H. Zaunbrecher
1995  D.de Gavarelli  G. Felbecker
1996  T. Korr  K. Pammler
1997  D.de Gavarelli   K. Pammler
1998  S. Felser  I. de Gavarelli
1999  S. Felser  K. Pammler  O. Toigar  U. Esser
2000  D.de Gavarelli  K. Pammler  K. Schäfer  U. Esser
2001  F. Maggraff  J.S. Kim  W.S. Seo  B. Gulden
2002  V. Lauvens  J.S. Kim  H. Laschet  M. Dufhues
2003  T. Korr  B. Esser  J. Frederiks  G. Karsten  F. Carlier
2004  F. Hoekzema   K. Pammler  J. Frederiks  G. Karsten  L. Lürken
2005  D. Breuer  B. Esser  J. Frederiks  B. Gräber   F. Carlier
2006  F. Carlier    K. Pammler  J. Frederiks  E.v. Bobungen  N. Lürken
2007  S. Felser   J.S. Kim   H. Laschet  Ch. Strauch  N. Lürken
2008  S. Flehmer  N. Carduck  H.D. Gehrmann  Ch. Strauch  N. Lürken
2009  D. Breuer  J.S. Kim  C.H. Kim  B. Gräber  C. Gross
2010  Ch.Galbralth  J.S. Kim  J. Frederiks  H. Gehrmann  M. Gorzelitz
2011  D. Breuer  J.S. Kim  H.D. Gehrmann   H. Gehrmann  M. Theissen
2012  D. Breuer  C. Uhlmann   C.H. Kim   H. Gehrmann  M. Theissen
2013  D. Frohn   N. Carduck   H.D. Gehrmann   J.S. Kim  H. Deckers
2014  D. Stollman  L. Nadenau  C.H. Kim   J.S. Kim  F. Deutz
2015  Ch. Uhlmann  N. Liedtke  H.D. Gehrmann  H.C. Müller  F. Deutz
2016  D. Breuer  L. Nadenau  W. Fuchs   H.C. Müller  F. Deutz  Z. Popielas
2017  H. Liedtke  N. Liedtke  G. Grose  B. Friebel  J. Grandel   Z. Popielas